« 28 Days Later (give or take a day or two) | Main | Fußball - Euro 2004 »

June 08, 2004

Comments

Omppu

Katselin ylikulkua Tampereella saman hitsaajanlasin läpi, josta täydellistä auringonpimennystä silloin kerran... Mutta en nähnyt mitään! Tai näin siis auringon toki, mutta en millään onnistunut äkkäämään, missä kohtaa Venus oikein menee. Lisäksi aurinko tuli ja meni pilvestä pilveen, joten havaintoaika oli rajoitettu.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)