GUFF2
My Photo

« Vieraita ja lahjuksia | Main | Um. Hello? »

October 03, 2003

Comments

Marko

Kuhan kokeilen ja kyselen, että kai se Jukka välttyi flunssalta? Montako hoitokertaa herralla vielä on jäljellä? Keskiviikkona Jukka kai taas menee myrkytettäväksi? Ovatko lääkärisedät(tai tädit) kertoneet mitään miten hoito on tehonnut?

jukkahoo

Vältyin ja vältyin... Ei ole ollut kuumetta, mutta kurkku on ollut kipeä (niin kuin joka kerta muuten, mikä lieneekin sivuoire?) ja nuhaa on ollut.

Menen torstaina myrkytettäväksi, keskiviikkona on nimittäin vuorossa se leikkaus, jossa kaulan ja rintäkehän väliin laitetaan sellainen systeemi, jonka kautta on "helppo" kytkeä kanyyli kiinni suurempaan suoneen ja hoitaa sytostaatteja sitä kautta. Käsistä alkaa suonet olla sen verta hankalasti löydettävissä, että tällainen on pakko laittaa.

Alkuperäinen kuuden hoitokerran putki on siis puolessa välissä, mutta oletettavastikin hoito ei lopu siihen, vaan jatkuu niin kauan kuin meikäläinen on terve. Uusin lääkärini (Maija; blondi) suunnitteli alustavasti sairaslomaa maaliskuulle... Eli vielä voi aikaa kulua.

Tuumori ON pienentynyt, sanovat TT-kuvat ja keuhoista on sekä poistunut tummentumia että toiset ovat pienentyneet. Kehitystä siis tapahtuu, mutta mikäli olen ymmrtänyt oikein, niin hieman hitaammin kuin alunperin oli toivottu. Peukut ylöspäin, folks!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)