GUFF2
My Photo

« He Jinxed it... | Main | Continuing »

November 06, 2003

Comments

MikaP

Congratulations indeed, but makes you wonder why the most prestitious CHILDREN'S book award is named after world famous vodka... at least I hope the children's bottles are smaller.

Anna

Pitikö mennä puhumaan siitä Fasun joulusuklaasta. Nyt kuolaan täällä koko yön ja joudun ryntäämään heti huomenna kauppaan tyhjentämään suklaahyllyn tuosta syntisen hyvästä herkusta. Tällä kertaa en tee sitä mokaa, että ostan vain levyn kerrallaan ja yritän pitää suklaanhimoni kurissa. Viime jouluna tuo LOPPUI ennen joulua kaupoista. Argh.

Jukalle paljon terkkuja. Kerrotko sitten, kun vieraiden naisten tissit alkavat kiinnostaa, niin otan yhteyttä :)

jukkahoo

Anteeksi, puhuiko joku tisseistä?

Veriveli

Juhalle terveisiä.

Anna

Jahas,

Otanpa yhteyttä :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)