GUFF2
My Photo

« 20.12.2003 | Main | Our building is on fire »

December 21, 2003

Comments

Mervi

Ekaa kertaa minäkin nyt eksyin teidän perheenne hienoille sivuille näin peittoprojektin jälkimainingeissa.

Isot halit myös täältä Ylistarosta. Harmi, etten päässyt pirskeisiin. Ja mielettömän isot onnittelut tuhmien syöpäsolujen voittamisesta!

Muuten peiton oikean alanurkan lappu on mun neulomani. Kuutosen tekstiilityön numerolla olen melkoisen ylpeä.

Myös Kiveltä rakkaat terveiset ja onnittelut!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)