GUFF2
My Photo

« Long time no see | Main | Hobbies »

January 12, 2004

Comments

Omppu

Kyllä tuo minusta aika jännittävältä kuulosti... hyvä ettei käynyt pahemmin. Ja Jukalle terveisiä täältä Tampereelta, pikaista paranemista!

Sari K ja pojat

Terkkuja Jukalle ja haleja teille molemmille. Onpa teillä ollut melkoinen startti vuodelle, mutta toivottavasti parempaa tiedossa!

Sari

Kallis kaimaseni!

Olisitko enkeli ja meilaisit minulle jotta saan taas meiliosoitteesi, se katosi kun - ahem - formatoin kovalevyn tallentamatta sähköpostiosoitteita silloin joskus oliko se marraskuussa.... Minun on on pitänyt jo kohta pari kuukautta kysyä onko Mekulla sitä tallella mutta olen ollut tosi flegmaattinen ja aikaansaamaton.

Haleja koko perheelle

Sari

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)