GUFF2
My Photo

« Pairs' Long | Main | What is it with you people? »

February 05, 2004

Comments

Teemu

And what's wrong with orientalism? I myself find it extremely irritating when nobody can say the word without feeling him/herself really imperialistic... Thanks a lot, mr. Said!! I would be delighted if the name of my department (Instute for Asian and African studies, Univ. of Helsinki) would be Institute for Oriental studies. Or actually, it should be a faculty of itself, like in Cambridge...

Anna

Pisti muuten _aivan_ sama juttu silmään Innoa katsoessani. Mutta ehkä ihmisellä, jonka kirjat mahtuvat kahdelle hyllylle, joista riittää tilaa vielä koriste-esinelle, ei ole meidän kaltaista intoa hypistellä kirjoja päivittäin. Tai ehkä asunnon omistaja on niin hoocee kirjojensa suhteen, että osaa ne ulkoa ja saa zeni jo pelkästä tietoisuudesta, että kirjat ovat tuolla jossain ie. niin korkealla, että niihin ei pääse käsiksi ilman huoltomiehen tikkaita.

Tulispa joku sisustamaan meidän läävän... oops, siis kodin.

Tarja

"The problems begin if I have to talk about something other than books or skating..."

You can, of course, talk about Bollywood movies in addition to the above subjects ;-).

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)