GUFF2
My Photo

« And how did US ever become a top nation... | Main | Men's Short »

February 02, 2004

Comments

Mekku

Otti kyllä taas koville olla lähettämättä jobinpostia Eurosportin Sepolle; kun tv-ruudussa oikein pyydetään lähettämään tekstareita selostajille ja mies puhuu taas niin läpiä päähänsä kuin mikäkin idiootti... Hehkuttaa kuin mieletön, kun ohjelma on ollut täynnä virheitä ja muuten vain heittelee kaksimielisyyksiä miesluistelijoiden useista partnereista... Tuokaa Mika takaisin!!!!! (Tuula oli ihan OK)

Sari

Hee. Minä kestin Seppoa tasan puoli minuuttia, sitten käytin hyväkseni "flerljudia" ja panin äänen Ruosin eurosportille. Puhuvat siellä myös läpiä päähänsä (Katerina Berankova tuo esittämisen kuningatar. Huh?), mutta kun se on ruotsiksi niin siitä ei niin paljon välitä. Sitäpaitsi hyvää kieliharjoittelua. Och hun landar kasttrippelögeln med ett härligt yttre skär.

Jos olisi kaksi tietokonetta niin roudaisin toisen olohuoneeseen, panisin äänen pois telkkarista ja kuuntelisin brittieurosportin selostusta netistä. Mutta enhän minä voi viedä Halmeelta tietsikkaa kun olen jo luistelulla karkoittanut hänet television äärestä. Sigh.

Tarja

Katselin tänään miesten lyhytohjelmaa Eurosportilta ja se miesjuontaja oli kyllä todella ärsyttävä. Vaihdoin kakkoselle heti kun lähetys siellä alkoi, jotta pääsisin eroon ko. tyypin höpinöistä.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)