GUFF2
My Photo

« Look sharp lads, the huns are coming | Main | Weekly book report »

March 12, 2004

Comments

Ben

Det verkar nog som om du lika väl kunde skriva muffinsidorna på svenska! Titta gärna in på Enhörningens forum ifall du vill fortsätta skriva på svenska (om spefi).

Johan A

Tack tack tack! Kiitos!

Visst gör du en del grannatiska fel, men inget som på något sätt stör läsförståelsen. Men vi är alla bättre på engelska än på något annat språk, det är den trista sanningen. Det bästa med svenskkunskaper för en finländare är egentligen att ni kan läsa ert eget lands historiska handskrifter och tryckta källor från 1500-talet fram till 1800-talet med den kunskapen. Utan svenskan förlorar ni er historia...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)