GUFF2
My Photo

« Like watching a train wreck | Main | Ruma sana »

March 24, 2004

Comments

Mekku

Saanko tähän ihan pikaisesti vain kommentoida (Scottista lisää myöhemmin): Whrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Miehet jäällä rulettaa! IFK! Plushy! Stefan ja Stephane! Pikku-Johnny Weir! Way to go boys!!!

Manu

Täytyy myöntää, että kahdet taitoluistelun arvokisat lyhyen ajan sisään on hieman liikaa minulle. Sama juttu kuin viime vuonna, katsoin EM:ät mutta MM:ät jäi väliin. Ehkä ensi vuonna skippaan EM-kisat ja keskityn suosiolla MM-kisoihin. 2006 talvella on selvä juttu mitä kisoja sitten katsotaan.

Odottelen yhtä jännityksellä meidän talonyhtiön digikelpoiseksi saattaamista kuin Ateenan kisajärjestäjien verkkaisia rakennustoimia. Meillä päätettiin uusia koko antenni, mutta ostopäätökset tehdään vasta 2 kuukauden kuluttua.
Siihen jää sitten 2,5 kuukautta aikaa kisoihin, toivottavasti uusi antenni on sitten jo pystyssä.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)