GUFF2
My Photo

« Ja må han leva | Main | Hotsipal visit »

March 13, 2004

Comments

Anna

Fingers crossed, fingarna krossad, varpaatkin ristissä.

Ja mielellään sitten uutisia mahd. pikaisesti, vaikkapa uutukaiseen kännykkääni, kauniiseen grafiitin harmaaseen nokialaiseeni 2300, jonka soittoäänenä heläjää two Towers.

Mistäs sais kivoja logoja kännyyn? Ja mikä on ehdottomasti soittoääni, jota et halua kuulla ruuhkabussissa?

Teemu

Logoja ja soittoääniä? Jumalatonta meininkiä.
Itse leikin uudella teknologialla ja nyt kännykkääni koristaa kuva eräästä naisihmisestä ja hevosesta... ;) Mutta logoja saa helpoiten ihan netistä tai jos tyytyy yleisimpiin niin ihan ilmaisjakelulehdissäkin niitä kaupataan. Ja on sivuja, jolla voi itse piirtää.
Soittoääntäkin yritin hakea netistä, mutta puhelinpahalaiseni ei tue kovinkaan monimutkaista musiikkia. tyydyin púhelimen tarjoamaan.
Mutta joo: uutisia ottaa vastaan mielellään myös Pekingin toimisto!

Veriveli

Hampaatkin ristissä. Kyl mar ny jotta uutissi tai tiatoi sit tihku kans Turkku?

jukkahoo

I read some three Anne Perry's in Princeton and though I liked the way she handled the time and place, and the characters weren't half bad, I was soon disgusted by the way the author was using the main characters as her own mouth piece. My main beef with her was the incredibly out-of-place "modern" way of thinking the main characters had. Victorian era was slightly different from the 1990's. It's all evident from the very first book, but as it got progressively worse, I just couldn't keep up that required sense of wonder in order to cintinue with the series.

Ja lisää uutisia terveydentilasta HETI kun saan niitä itse, eli oletettavastikin torstaina. Ja eikö kaikilla ole soittoäänenä Brasilian kansallislaulua?

fionna

If you're looking for left-wing political ranting in digestable form, you'd do much better with Greg Palast - just as outraged, but a much better writer and researcher than Moore, with more political savvy.

jukkahoo

"Hampaatkin ristissä." Sanoo veriveli.

Kiitoksia, kiitoksia. Ja hyvää maaliskuun idusta kiduksillenne. Näin jälkikäteenkin jopa.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)