GUFF2
My Photo

« Ruma sana | Main | Hristos voskres »

April 08, 2004

Comments

Kyllöset

Elämä on tiukkoja valintoja täynnä =)
Oikein HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ koko klaanille sinne "Heltsinkiin".
Toivottavasti nähdään piaan.

Sari

Hee :-)

Se seisoi oikeasti siellä kaupassa ainakin kaksi tai kolme minuuttia miettien onko nyt mitenkään mahdollista ostaa Karjalaa vai ei. Jos olisi kännykkä niin Ylin Johto olisi saanut puhelun...

Ja mitä mainiointa pääsiäistä koko teidänkin klaanillenne.

Omppu

Oikein hyvää pääsiäistä! Ja minä kyllä olisin oikopäätä valinnut sen halvemman oluen... nehän maistuvat kaikki ihan samalta.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)