GUFF2
My Photo

« Matrix | Main | I feel vindicated »

April 14, 2004

Comments

Teemu

Nyt en aivan ymmärrä. Hepreani on toki ruosteessa, mutta mikä on nimen 'Arnavet' ja kaniinin yhteys?
Vai olenko nyt täysin tietämätön/unohtanut jonkun legendaarisen kaniinin joka kantaa kyseistä, sinällään uljasta ja hienoa, nimeä?

Sari

Kaniini on Arnav hepreaksi, olen antanut itselleni ymmärtää.

Teemu

No niin! Nyt asian ymmärtävät myös me tyhmät gojim :) Jälkiosaa EI tarvitse selittää, toivon.
Kiitoksia paljon!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)