GUFF2
My Photo

« There she goes | Main | Book update »

June 12, 2004

Comments

Sari

>With the Vitor Baía Scandal, Sari is going with the Old favourite.

Well, I think that the events of the first match will back me up. Vitor would never, ever have let that first goal in... My fantasy football team is named Voitto in honor of Vitor Baia.

So I am indeed going with the old faithful, though their attack, well, sucks. Go Germany.

Teemu

No ei siiten muuta kuin liiga pystyyn. Team Oopperan keskikenttä (Zidane ja Lampard) oli tehokas. Trezeguet (huolimatta vaikutavasta tilastostaan) on kovin epävarma. Klose ja Totti pääsevät pian tuleen, samoin Vieri ja Kahn.

Manu

Altavastaajien puolella kun olen, niin Latviaa ja Kreikkaa pitää kannattaa. Kovista maista sitten Tsekkiä. Tähän lopuksi laitan Euro 2000-kisoihin kirjoittamani filk-laulun. Sävelen arvannette.

Pallo, pallo, missä on se pallo
Päässä Norjan Flon
Ei voi olla mikään muu
Sellä, siellä se pallo on

Pallo, pallo, missä on se pallo
Yllä maalipuun
Ei voi olla mikään muu
Sellä, siellä se pallo on

Pallo, pallo, missä on se pallo
Kantapäill' Zizoun
Ei voi olla mikään muu
Siellä, siellä se pallo on

Pallo, pallo, missä on se pallo
Alla Stamin, kovan luun
Ei voi olla mikään muu
Siellä, siellä se pallo on

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)