GUFF2
My Photo

« Book update | Main | Sanan valta »

June 14, 2004

Comments

Manu

Hellas on tulessa! Näin kannattaa huutaa talon naisille, jos he eivät ole vielä huomanneet Kreikan loistavaa alkua kisoissa. Nimet Vrizas, Fyssas, Dellas ja Kapsis jättävät tuskin ketään kylmäksi. Karagounis, Zagorakis ja Kartsouranis häärivät keskikentältä, Seitaridis nousee välillä puolustuksesta ja Haristeas viimeistelee. It's easy as alpha, beta, gamma.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)