GUFF2
My Photo

« Reading update | Main | No surprises there »

August 05, 2004

Comments

Sari

Videokaseteista: minkäs teet kun tila loppuu. Kirjahyllyjen takarivit on saatava parempaan käyttöön joten raa'asti on on raakattu pois kaikki nauhat joita ei ole katseltu joko nauhoittamisen jälkeen kertaakaan tai viimeiseen viiteen vuoteen. Luistelunauhoihin ei tietenkään puututa...

jukkahoo

Jesjesjes...

Rautakonsiili löytyi perjantaina Akateemisesta vaivaiseen 22.90 hintaan ja on nyt tuossa vieressäni lukemistaan odottelevana. Kai kaikilla on jo?

Loma jatkuu, sillä Itiksestä ei kuulunut mitään aikataulun mukaisesti. Darn, no onpahan sitten aikaa muka tehdä kaikki se, mikä olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Ja tietenkin lukea esim. tuo Miévillen uutukainen.

Johan A

Shall I make enquiries on the Swedish Fanac list? (Hey, why don't you join the list? - http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/fanac .)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)