GUFF2
My Photo

« Surreal experiences | Main | We had a blogiversary! »

August 24, 2004

Comments

Anna

Yesh, eikös ollutkin UnikkoNokioilla suorastaan kukkainen hinta... nimim. samoja saappaita katsellut :)

Mun uskolliset Kontiot on vuodelta 1988, syksyltä, kun aloitin nuorena ja viattomana opiskelijaneitona enkun opinnot ja kyllästyin kastelemaan varpaani sadesäällä ja palelemaan luennoilla märissä sukissa. Samat saappaat saa kelvata nyt, kun 1.9 kätilöopiskelija Suova-Hakala aloittaa uuden opintotiensä.

Ne ei muuten ole kumisaappaat vaan epäurbaanit jalkineet, tai näin niitä kutsui Helsingin katujen kunnossapidosta vastaava vuonna 1988 :)

Johan A

"only sizes available were 35 and 46"

What, no 47ses? I guess I could fit my feet into a pair of 46es, but I get your point. At least I think I do.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)