GUFF2
My Photo

« The Curse is broken! | Main | The Greatest Show on Earth »

November 01, 2004

Comments

Sari

Joka siis merkitsee että minä maadun työpaikalla yrittäen vääntää kokoon omaa Magnum Opustani. Joskus tuntuu siltä että valitsin ihan väärän alan. Tämä lähdeviitteiden ja biografiatietojen kanssa sählääminen käy hermoille: Kun kirjoittaa kaksi lausetta ja heti pitää keskeyttää tarkistaakseen tiedot lähdeviitteeseen. Grrr...

jukkahoo

2288 sanaa. Näin se homma etenee.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)