GUFF2
My Photo

« Mitä liikkuu Fräntin aivoissa | Main | I am missing all the fun! »

May 27, 2005

Comments

Anna

hjyvä, hjyvä. Erinomaista, että herran erytrosyytit ja leukosyytit ovat yhteistyökykyisiä

nimim. hematologian tentti oli tiistaina :)

Teemu

Hienoa! Tässähän alkaa uskoa suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään aivan uudella tavalla...

Ben

And the rejoicing continues!

Johan A

Olli! Olli! Tuudestaistakset minävaraantellä peisanat! Maahankuila peränterentäri!

jukkahoo

I cuooldn't hefe-a seeed it better myselff. Boork boork boork. Yuoo're-a ebsulootely currect, in ifery vey und I'm mure-a thun heppy tu be-a eble-a tu teke-a ell thees intu cunseedereshun und tu my heert. Um de hur de hur de hur. Thunk yuoo!

Omppu

Hurraa!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)