GUFF2
My Photo

« UK elections | Main | It's over »

May 08, 2005

Comments

Teemu

Jotenkin täältä katsottuna tuo samojen sukunimien ongelma ei tunnu kovin suurelta. Ajatelkaa "kun" Kiina pelaa mm-kisoissa ja fantasiajoukkueiden managerit miettivät kuka kahdeksasta Wangista nyt sitten on kukin! Kiinalla tulee olemaan Wang-ketju, Zhang-ketju, Li-ketju ja Liu-ketju. Kolmantenatoista hyökkääjänä pelaa myös Zhang (ei sukua)... Oman hauskuutensa asiaan tuo se, että yhä harvemmalla kiinalaisella on kaksiosainen etunimi. Eli tulevaisuudessa täällä on lukemattomia täyskaimoja. On siinä Antero ihmeissään, kun lukee pelaajalistaa!

Serkku ässä

Koneiden kaatumisen jälkeisen nousukauden huumassa ryhdyin testaamaan toimiiko tämä rakkine jota tietokoneeksi perheen kesken kutsumme, toimi. Muutaman etsiskelyhetken jälkeen löysin taas sivunne. Hyvää kevättä!
Tuletteko tänä kesänä?
"pikku-S"

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)