GUFF2
My Photo

« Joskus sitä vaan on niin fiksu... | Main | Belated Health Update »

May 27, 2005

Comments

Tarja

Yhdyn Sarin suosituksiin. K3G on todellakin oikein mainio johdanto Bollywood-leffoihin. Tuon Fräntin kuvaus on aika outo, täytyy sanoa.

Omppu

Onneksi olen sentään tämän nähnyt elokuvateatterissa, muuten harmittaisi taas vietävästi, kun Teemalta tulee ohjelmaa jonka haluaisi ehdottomasti tsekata.

Sari ja Tarja, kysymys: Tammelantorilla sijaitseva intialainen ruokakauppa vuokraa englanniksi tekstitettyjä bollywoodleffoja, mutta en tiedä minkänimisiä kyselisin (ne ovat tiskin takana ilman kansia ja selostuksia). Ehdotuksia?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)