GUFF2
My Photo

« Ken Burns Effect | Main | It is catching on »

June 20, 2005

Comments

Marko

Se olisi kiva uutinen meille kirjoittaville, sillä saisi aika-ajoin vaadittavat sanamäärät helpommin täyteen... mutta älä silti vielä valmistele hautajaisia, sillä epäilen vahvasti, että emme ole vielä nähneet yhdyssanaa viimeistä kertaa.

Yhdyssana ratsastaa jälleen.

Omppu

Joo, nuorisokin on taas alkanut kiinnostua kieliopista, jos on mitään päätteleminen siitä että Risingshadowiinkin on perustettu kielioppikeskusteluryhmä (huom. pitkä yhdyssana!) jossa ihmetellään muun muassa yhdyssanojen oikeinkirjoitusta. Kaikki toivo ei ole vielä kuollut!

Teemu

Niin, mutta eikös Risingshadow noin kieliopillisesti olisi parempi kirjoittaa erikseen: Rising Shadow?

Omppu

Hyvä pointti.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)