GUFF2
My Photo

« This is going to be Bloody | Main | Cardiff Singer of the World »

July 06, 2005

Comments

Omppu

Vuoristorata on ihan musti. Voin koska tahansa Hesassa Linnanmmäen aukioloaikana tulla kanssasi vuoristorataan. Vuoristorata on niitä harvoja laitteita, joihin aikuisena olen enää uskaltautunut; paradoksaalista, sillä sehän on vanha natiseva hirsirotisko. Voi sitä puunkyllästeaineen tuoksua heti ensimmäisen nousun huipulla, juuri ennen kuin juna syöksyy pisimpään (ja pahimpaan) alamäkeensä! En muista, oliko hyppyri siinä ekassa vai tokassa syöksyssä, se voi vähän nitkauttaa selkää.


Kyllä mä sitä vuoristorataakin pelkään niin kuin kaikkia muitakin laitteita, mutta ainakin muutama vuosi sitten uskaltauduin siihen vielä. Muut lapsuuden lempilaitteet alkoivat olla jo liian pelottavia uusista hirmuhärveleistä puhumattakaan. Karohan meni aina kaikkialle, mä olin lapsenakin arempi. Ehdottomasti en koskaan suostunut mihinkään, missä olisi mennyt pää alaspäin. Enkä muuten mene vieläkään. :-)

Manu

En mene minäkään. Vaikka olen ollut siellä vasta viisi kesää töissä. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)