GUFF2
My Photo

« "You like ice cream, you love it, your existence is meaningless without ice cream." | Main | Linnanmäki! »

July 03, 2005

Comments

Marko

No kuis käy. Saako John Roberts homman vai vastustaako senaatti nimitystä? Mitä ne äärihihhulit pitävät tästä maltilliseksi haukutusta miehestä vai paljastuuko hänen maltillisen kuorensa takaa tiukka konservatiivi? Entä kuinka vahvoja ovat naisehdokasta vaativat tahot ja miten ne tähän ehdokkaaseen suhtautuvat?
Sitten on vielä tämä William Rehnquist jonka eroa povaillaan. Näytös ei taida vielä olla lainkaan ohitse.

Sari

Ironista kyllä näyttää siltä että Bush on siirtänyt ilmoitustaan SCOTUS ehdokkaastaan aikaisemmaksi saadakseen huomion siirtymään pois Rove/Plame skandaalista (joka muuten on parasta saippuaa pitkiin aikoihin).

Saas nähdä kuinka käy. On se näin euronössösosialistin näkökulmasta jotenkin aika mieletöntä että rehnquistilainen umpikonservatiivi koetaan mahdolliseksi "kompromissiehdokkaaksi". No, onneksi C-Span on verkossa joten pääsee tutkailemaan tätäkin sirkusta. Ja ei näytös toki ohi ole. Oikeuden liberaalimmasta päästä oleva Stevenskin on jo yli 80-vuotias ja republikaaninimitys.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)