GUFF2
My Photo

« More less | Main | Paheli and Veer-Zaara »

October 29, 2005

Comments

Omppu

Olet Stig Carpelan!
Toimit asiantuntijana Studio Julmahuvin uutisissa. Sinulle ominaisia piirteitä ovat rutiinien täyttämä, mutta kiireetön arki, hyvä kielitaito, toimiva vakioasu ja vakava luonne. Saatat juuttua haaveisiin rennommasta elämästä, mutta puhut yleensä tärkeistä asioista.

Marko

No mulle tuli myös tuo Stig... Tuo kielitaitokysymys ei muuten ole tämän suhteen tärkeä, sillä kommentoin kieltaitoni vaatimattomaksi (tai mikä ilmaisu siellä sitten olikaan).

johanna

Olet Touko!
Juonnat enemmän tai vähemmän suosittua Muksuluuri-lastenohjelmaa. Sinulle tyypillisiä ominaisuuksia ovat leikkimielinen ja kiireetön arki, erilaisten asusteiden käyttö ja innostuminen askartelusta. Tulet myös toimeen lasten kanssa. Päällisin puolin olet iloinen, mutta sisälläsi voi kyteä vaikeitakin ongelmia.
(tätä minä kyllä vähän tavoittelinkin :-)

Veriveli

Figures. Minäkin olen Toni Järvelä.

Juha

Vastauksena baarissa esitettyyn kysymykseen:
Olet Stig Carpelan!

Toimit asiantuntijana Studio Julmahuvin uutisissa. Sinulle ominaisia piirteitä ovat rutiinien täyttämä, mutta kiireetön arki, hyvä kielitaito, toimiva vakioasu ja vakava luonne. Saatat juuttua haaveisiin rennommasta elämästä, mutta puhut yleensä tärkeistä asioista.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)