GUFF2
My Photo

« Finncon 2006 on tulossa (oikeasti) | Main | It's Out »

November 04, 2005

Comments

jukkahoo

For the LOVE OF FU*K!!! "The flight is full and you're here too late."

After agonisingly amateurish two hours of wait at the SAS/Blue1/etc desk, where the numbers I and a large bunch of other people had drawn from the frigging machine, just to find out that the system in use hadn't been turned on for that particular option!!!, we were finally given a queue to stand in and wait in order to hear about options. I was subsequently told that my fu*king ticket was no-good for any kind of transfer (or what the hell is "vaihto" supposed to mean). Mightily miffed and gutted wimp of a man formerly known as jukkahoo took a cab and is now at home.

I'll have another go tomorrow at 9AM. I'll get to Stockholm eventually. For fu*k's sake. Call me Ishmael.

Marko

Toivottavasti matka ja coni meni mukavasti huolimatta noista alkuvaikeuksista. Tosin tietysti coninjärjestäjien coni tuntuu hassulta ajatukselta... Eikö sitä nyt olisi voinut kutsua pelkäksi tapaamiseksi... eihän tuo nyt oikeastaan mikään coni ole ;)

Tero

"Convention" = 'kokous', 'tapaaminen'. Eli jos lähdetään liikkeelle siitä, että yritettäisiin löytää definitiivinen conin määritelmä, oltaisiin suossa hyvin äkkiä. Varsinkin, kun jos yritetään olla hyvin täsmällisiä ja tarkkoja siitä, mikä on "con", tiedän useitakin ihmisiä, joiden mielestä mm. Finncon ei mahtuisi heidän tiukkaan määritelmäänsä. Lienee siis parasta myöntää, että myös Snorfcon on con, vaikka eroaisikin monista muista coneista. :)

Helpoin tapa selittää yhteistyökokous muille pohjoismaisille faneille on perinteisesti ollut "Finnish smofcon" - vaikkakaan noissa ei ohjelmanumeroita olekaan ollut, on silti päästy nopeimmin oikeansuuntaiseen käsitteeseen.

...mutta takaisin asiaan: kyllä, hauskaa oli. Ehkä jossain määrin myös hyödyllistä. Ja Jukkakin saatiin ehjänä ja ajoissa takaisin Suomeen, vaikka vaadittiinkin kaksi turkulaista huoltajiksi.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)