GUFF2
My Photo

« Koyla | Main | 38 »

December 11, 2005

Comments

Mekku

Juu, oli kyllä hauska tapahtuma. Varsinaisessa showssa olin erityisen vaikuttunut sarjavaihtoja ja pohkeenväistöjä tekevistä kameleista ja Kyran kanssa esiintyneestä senegalilaisesta rumpuryhmästä, jotka jaksoivat aina olla iloisia ja ystävällisiä ja jammasivat hemmetin mukavasti henkilökuntakahvilassa.
Kyran klinikka toi muistoja mieleen ja sai minut tajuamaan taas monta asiaa. Kyran koulun alusta asti käyneenä ei ole tullut mieleenkään, että laukanvaihtoja voisi tehdä millään muulla tavalla kuin askel-siirto-vaihto, mutta nyt selkisi sekin, että muualla maailmassa homma tehdään muilla tavoin. Ja kulmien tuijottelu oli todellakin arkipäivää silloin muinoin Rusan maneesissa - hevosen kun pitäisi odottaa kulmassakin kääntäviä apuja ja se piti pysäyttää noukka seinää vasten joka kerta, kun se yritti itse kaartaa pois. Uutta oli taas Kyran kehittyneet menetelmät hevospsykologiassa - oli varsinnii hauska ottaa osaa nuorten hevosten totuttamiseen aplodeihin. Kaksituhatta ihmistä totteli Kyran käskyjä babytaputuksista yhtä täsmällisesti kuin TeamPP konsanaan!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)