GUFF2
My Photo

« Confessions of a literary sinner | Main | Horsing around »

December 05, 2005

Comments

Tarja

Äläkä unohda sitä ilmiliekeissä olevaa paitaa, jonka Shahrukh riuhtaisee päältään lähtiessään juoksemaan sitä junaa kiinni :D.

Koyla on todellakin laatukalkkunaa. Se on myös erittäin korkealla sijalla aika monen tietämäni Bolly-fanin "häpeällisiä herkkuja" -tyyppisissä listauksissa.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)