GUFF2
My Photo

« Tidings of madness and woe, madness and woe (little or none, actually) | Main | Telkkarista tulee jotain katsottavaa! »

January 13, 2006

Comments

Marko

Thraxas kuuluukin lukupäiväkirjassani kommentoituihin. En kyllä erityisemmin mainostaisi sitä.

Toni

Aikamoisen hienoja löytöjä! Noista voisi montaakin kommentoida kateellisena, mutta riittäköön nyt edes pari:

Miten ihmeessä Waldropin kokoelma on ylipäätään päätynyt jollekulle Suomeen? Siis ihmiselle, joka on vieläpä luopunut aarteestaan ja vienyt sen divariin? Huikea kaappaus!

Roszakin mestarillista Frankensteinia metsästin itse divareista lähes kymmenen vuoden ajan, kunnes luovutin ja tilasin käytetyn kipaleen kalliilla Amazonilta - ei se hinta vaan ne postikulut, jotka olivat noin kymmenkertaiset kirjan hintaan verrattuna...

Tuleva kätilö

Teidät on haastettu. Erikseen. http://koulunpenkki.blogspot.com/2006/01/tapani-tulette-tuntemaan.html

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)