GUFF2
My Photo

« Ready Steady Knit | Main | Pair's Short »

February 11, 2006

Comments

Teemu

En suostu myöntämään allaolevia luonteenpiirteitäni kummallisiksi, mutta on ihmisiä, jotka suhtautuvat niihin kuten ne olisivat. He ovat outoja, en minä.

1. Täsmällisyys ei ole hyve, vaan ehdoton välttämättömyys. Kaksi minuuttia myöhässä on auttamattomasti myöhässä. Analogisten rannekellojen sekuntiviisarit helpottavat täsmällisyydessä, samoin etukäteisuunnittelu.
2. Anekdootit sopivat hetkeen kuin hetkeen.
3. Excel-taulukot. Mm. vinttikomeron järjestyksestä.
4. Paperiton toimisto on oikeasti hieno keksintö, ja kaikkien pitäisi edesauttaa sen kehittymistä.
5. Tyynyjä pitää olla kaksi, jotta nukkuessa voi aina aika ajoin vaihtaa siihen viileämpään.

Sari

Tottakai tyynyjä pitää olla kaksi! Ja juuri mainitusta syystä. Exel-taulukoista en olisi aivan yhtä varma :-)

Omppu

Minulla on kolme tyynyä jotka ovat vähän eri paksuisia, ja niitä vaihdellaan tarpeen mukaan yön aikana.

Kerran tein Excel-taulukon omistamistani mausteista, nyt tässä kuussa taulukoin omistamani langat ja toiseen taulukkoon puikko- ja koukkutilanteeni. Taulukko on kiva! Tosin osaan käyttää sitä ohjelmaa vähän huonosti.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)