GUFF2
My Photo

« Monaco, Albania & Armenia | Main | Brief moment of Glory »

June 03, 2006

Comments

Marko

Itse olen ihmetellyt tätä lasivitriinisysteemiä vähän enemmänkin ja olen tullut siihen lopputulokseen että kyseessä on vain vääräntyyppisen historiallisen näkemyksen osoitus. Museot kokevat välittävänsä historiaa aitojen esineiden kautta vaikka se todennäköisemmin välittyisi paremmin ehjien ja kosketeltavien replikoiden avulla. Aitous ja esittävyys ovat siis joutuneet ikävään ristiriitaan. Lisäksi muutenkin tarinoiden rakentaminen on turhan aliarvostettu taitolaji johon museoiden tulisi kyllä panostaa enemmänkin, eikä pelkästään Suomessa vaan myös muualla Euroopassa.

Paula K.

Hei!

Satuin eksymään blogiisi ja päätin jättää vinkkilinkin, vaikka vuosia postaustemme välissä onkin:
http://www.rmm.fi/suomi/lastenmerimuseo/saa-koskea

:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)