GUFF2
My Photo

« Un'altro bacio | Main | I'm sitting on the Pope »

July 16, 2006

Comments

Tero

Saako vastata, vaikkeivät neuleblogit voisi vähempää kiinnostaa? Aika perusteelliselta näyttää ao. pdf:n ohje, mutta tuo on kyllä villainen:

Tero

Jaaha, kommenttisysteemi söi URLin. Uusi yritys:

http://www.grumpyknitter.com/ipod/iPodcozy.pdf

Annash

Minun ääneni saa SquidPod, jonka voisi itse sopivin modifikaatioin muuttaa vaikkapa CthulhuPodiksi...

http://www.pinkhairedgirl.com/archives/squiPod_pattern.pdf

jovain

Hip hei, sehän on ihan iisi juttu! Pitää vaan päättää kiinnityssysteemi ja miten simppelin/koristeellisen haluat. Tein Uusitalolle paksusta puuvillalangasta yksinkertaisen kaksivärisen ja kokeilin omalle kännykälle vähän mutkikkaampaa, jossa on kohopylväitä ja nyppyjä (järkeilin että ne toimivat iskunvaimentajina jos sattuu putoamaan :-). Voin yrittää kirjoittaa ohjetta ylöskin, tai tule (tulkaa) käymään niin tehdään sulle oma malli; ei siinä pitkään mene. Toi mustekalamalli oli kiva... pitäiskö tehdä conikäyttöön makean veden kalmari? :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)