GUFF2
My Photo

« The Best Shop in the World | Main | Vuoden pisin yö »

November 21, 2006

Comments

Ben

Vaniljasta puheen ollen, oletko jo maistanut Hartwallin uutta (?) jouluomena-jaffaa. Oikein onnistunut sekoitus omenaa, inkivääriä ja vaniljaa (ja oli siinä kai jotain muitakin makuaineita).

jukkahoo

Olenpa hyvinkin. Varsin onnistunut juoma, jos kohta melko mietoja ovat maut olleet ainakin siinä pullollisessa jonka join. Liian kylmää? Huonoja jääpaloja? Marko Kivelä "ihan kiva" siis arvosanaksi. :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)