GUFF2
My Photo

« Deadline galore | Main | Off to Åcon »

May 09, 2007

Comments

Johan Anglemark

Glad to hear she's on the mend. And I so agree with the getting rid of things lesson.

Omppu

Fast healing to your mother. And sigh! now the last phonenumber that I still remember by heart from childhood (mainly because your parents lived in the same apartment at least over thirhty years) is no more in use.

And yes, "losing" junk when moving your parents stuff is the way to go (the method also used a couple of years ago when my mother had that fire before christmas and nothing was supposed to be thrown out).

Sari

Hei, Onervainen

Mun piti ihan kysyä sulta kuinka kauan sulla meni onnettomuuden jälkeen ennen kuin keuhkojen tilavuus ja hapenottokyky edes jotenkin normalisoituivat. Kexyllä näet meinaa mennä kärsivällisyys kun parantuminen on niin "hidasta" ja minä yritän selittää että keuhkokudos uusiutuu aika hitaasti...

Mekku

Hee, äläkä nyt Omppu vielä mene pyyhkimään sitä puhelinnumeroasi muististasi - sama numero kun seurasi heitä uuteen asuntoon Talissa! Some things never change... :-)

Omppu

Mekku: Mahtavaa! Se onkin polttoleikattu aivoihini varmaan ikuisiksi ajoiksi.

Sari: Varmaan vuosia kesti, eivätkä koskaan palaa ihan ennalleen. Mutta jos äitisi jatkaa samaa liikunnallista elämäntapaa kuin ennen, niin eiköhän se siitä melko nopeasti kohene (ikä tietysti vaikuttaa hidastavasti kaikkeen parantumiseen).

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)