GUFF2
My Photo

« A Blind Spot | Main | Metaa polkkaamisesta »

June 03, 2007

Comments

Mekku

Hatun kauniit värit eivät ikävä kyllä oikein kuvassa näy, kun kännykameralla ei voi vaikuttaa valaistukseen. Mutta hattu on mainio, siitä siskolle kiitokset! Sukista on toinen jo valmis, mutta hemmetin tenniskyynerpää (tai kai se on sulkapallokyynerpää minun tapauksessani) pisti topin kutomiselle hetkeksi. Pyh.

Mutta lapaset on huiman kauniit! Minä en ole edelleenkään uskaltautunut kirjoneuleisiin.

jovain

Aivan ihanat lapaset! Ja kiitos makeista nauruista, jotka tarjosi Yarn harlot-linkki!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)