GUFF2
My Photo

« Finncon 2007 | Main | Some books »

July 20, 2007

Comments

Vesa

"Elä mää?" Minä sanoisin "Älä mee".
"Siinongootit!"
"Teillä Etelä-Galliassa voi sataa, mutta meillä Normandiassa on vain virkistävän kosteaa."
"Ave Caensar!" "Itse olet aave!"

jovain

Ensi kerralla sanot vain Jukalle, että keppiä tulee ellet lopeta. Jos ei tehoa, sitten ruoskaa. Ellei sekään tepsi, painot jalkaan ja järveen. Tai jos et henno, repliikkisi on tietysti "Syleillään!"

Ben

Argh! Jostain kumman syystä tuli hirmu hinku lukea Asterixeja. Onneksi lomaa on vielä pari päivää. :)

Jussi

Hyvänen aika. Hämmentävä spektaakkeli.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)