GUFF2
My Photo

« Siis ihan oikeasti... | Main | Science songs! »

September 26, 2007

Comments

TJ

Mä en oikein pitänyt Labyrintistä - liian helposti arvattavissa oleva juoni, ja samaa kamaa kuin Da Vinci koodi. Paremmin kirjoitettu kyllä, mutta jos tuota kataari-genreä haluaa lukea, niin edelleen
Flicker on paras lukemani.
Niin, ja päähenkilö käyttäytyi kyllä koko ajan niin kuin ei koskaan miettisi tekojaan. Tokihan tuollaisia ihmisiä on olemassa, mutta...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)