GUFF2
My Photo

« Post-Christmas round-up | Main | That Library Thing... »

January 06, 2008

Comments

Marko

Koitetaan muistaa ;)

Ennen kun pahemmin ennätätte pakkailemaan, niin laita pari kirjaa syrjään ettei tarvitse sitten etsiä niitä myöhemmin, eli:

Steven L. Kent - se klooni"sodan" kakkososa
David Charney - Sensein kakkososa
John Scalzi - papat avaruudessa osa 2

eli mielelläni lainaisin nuo kakkososat vielä kun muistan ykköset suht hyvin...

jukkahoo

OK. Hyvä huomio, sillä reipasta menoa ovat erityisesti SF/F menossa laakotteihin. Kent oli ihan hilkulla...

MattiT

Jaahas, ja Igglosta löytyneen kuvan perusteella ei lupaavalta näytä;
http://www.igglo.fi/building/205595.html

Tuo muuttopäivä on helppo muistaa kun olen tuolloin töissä aamupäivän!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)