GUFF2
My Photo

« That Library Thing... | Main | Ennusmerkkejä »

January 30, 2008

Comments

Vesa

Onnea muuttoon!
Mekin saadaan tänään avaimet uuteen kämppään. Huu!

T. Vesa

Ben

Täältäkin onnea muuttoon! Sormet vähän syyhyäisi päästä mukaan kantamaan tavaraa paikasta A paikkaan B, mutta järki ottaa kerrankin ylivallan enkä lähde ajamaan kahtasataa kilometriä kantaakseni painavia kirjalaatikoita vaikka olettekin supermukavia ihmisiä ja muuttoporukkakin varmaan on samaa lajia.

Muuttakaa varovasti ja ottakaa iisisti vaikka muuttopäivä varmaan onkin vähän rankka.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)