GUFF2
My Photo

« PeBloWriMO Day Nineteen: Jagshemash | Main | Putting it together »

February 20, 2008

Comments

kenneth

Lehdestä löytyy hieno arvostelu täältä. Valitettavast ruotsiksi mutta eihän kieli ole esteenä. :)

Veriveli

Ventti ja Black Jack eivät ole sama peli, vaikka RAY niin uskotteleekin höynäytettävissä olevalle kansanosalle. Wikipedia nyt ei ole lähteenä niitä kaikkein luotettavimpia, mutta tämän asian se tietää:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ventti

PS: Hilpeitä kirjoja tuossa katalogissa.

jukkahoo

Mahtavaa! Kyllä Turku tietää.

Manu

Niin kyllä jos sanoja kuuntelee niin vingt-et-un on paljon lähempänä suomen Ventti sanaa kuin pelkkä vingt. Jälkimmäisessä ei kuulu tuota t-äännettä ollenkään, ja on yksi-tavuinen ng-äänteeseen loppuva sana.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)