GUFF2
My Photo

« Kesä Kesä Kesä | Main | Housewarming party! RSPV »

May 13, 2008

Comments

Marko

Ah. Tämä selittääkin paljon. Ihmettelinkin mitä oli tapahtunut... Tämä oli myös syy miksi en tiennyt bileistänne. Toisaalta olin kalastelemassa tuomaksen mökillä joten en olisi päässyt kuitenkaan paikalle, mutta olisin sentään voinut ilmoittaa ja pahoitella etten pääse paikalle. Toivottavasti oli hauskaa.

Sari

Joo, me tiedettiin että olit Kustavissa joten ei ruvettu turhaan ahdistelemaan tekstiviestillä :-)

Veriveli

Ois voinu hei meilaa tai jotain. Onneks hogasin alkaa etsiä, kun ei listalla näkynyt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)