GUFF2
My Photo

« Booksy post | Main | Paisa Vasool »

September 28, 2008

Comments

Teemu

Kiitos sienistä! Nyt ne on putsattu, paistettu sipulin kera ja kuivattu. Seuraavalla vaelluksella poromuusi saa sieniä seurakseen...

Sari

Ja tällä kertaa vaimosi todella oikeasti löysi ne sienet, ei tarvinnut näytää...

Mekku

Joo, kanttarellijoona saatan olla, mutta suppilovahverot löytyy kyllä! Kiitokset metsäkumppaneille ja uusiksi taas ensi syksynä.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)