GUFF2
My Photo

« Training Day | Main | Number four: Lois McMaster Bujold's Komarr »

October 15, 2008

Comments

Mekku

Pisteitä siitä, että
a) pysyit nahoissasi
b) et antautunut autojen ylivallalle Helsingissä.

Omassa vastaavassa kokemuksessa kaveri ei tullut ihan noin iholle, mutta adrenaliinitärinät kyllä kestivät jonnin aikaa: Laskettelen pyörälläni (onneksi) hallittavaa vauhtia alamäkeen kun auto vetää noukkani eteen kolmion takaa ja yrittää kääntyä ohitseni vasemmalle. Juuri saan jarrut kirskuen pyörän pysäytettyä ajoissa ja autoa ajava parikymppinen kloppi joutuu vielä jäämään eteeni odottelemaan oikealtaan tulevaa liikennettä. Siinä kun aikaa on, niin näytänpä kuskille kansainvälistä käsimerkkiä ja jatkan sitten matkaani auton perän ohi eteenpäin. Mutta kaveripa suivaantui niin pahasti, että veti u-käännöksen, lähti ajamaan perääni, kiihdytti rinnalle ja avoimesta ikkunasta ilmoitti fyysisesti irroittavansa loukkaavan sormeni. Itse jäin tilanteessa sanattomaksi, mutta pääsin onneksi samantien kääntymään kadulta pois.

Ei kivaa.

Ben

I'm too angry at the soccer-dad to be able to write anything constructive. But the main thing is that you and the doggies are OK!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)