GUFF2
My Photo

« Suddenly, life is incredibly busy | Main | Hexa Campeão »

November 26, 2008

Comments

jukkahoo

Meillä on sellainen viikkorytmitys, jossa ensin ollaan viikko iltavuorossa (12-20), sitten viikko aamussa (6-14) ja sitten kaksi viikkoa ns. "päivä"vuorossa (8-16), joka tosiasiassa on yhdistelmä päivää ja iltaa, koska "eihän ylitöitä sovi teettää". Kolleegalla oli juuri kahden viikon päivävuorossa kolme päivävuoroa. Näistä kaksi oli viikonloppuna, joten itse asiassa hänellä oli tasan yksi päivävuoro kahden viikon aikana ja kaikki muut vuorot olivat iltavuoroja.

Minä en ahdistu iltavuoroista (hei, aamut, kenelle ne on suunniteltu?), mutta aika lailla kaikki muut työtoverini ovat niitä vastaan. Suurin osa heistä ei olisi lainkaan ahdistunut, jos he voisivat tehdä illat "överinä" eli päivävuoron päälle ylitöinä, mutta "pelkkä" iltavuoro on ikävä nakki. Each to his/her own.

Tämä viikko on tosiaan ollut sellainen, että meikäläinen on lähinnä viettänyt kaupungintalolla ja käynyt kotona ainoastaan nukkumassa. Ja kun kolleega on kipeä, niin huominen ja ylihuominen tulee kulutettua myös työpaikalla. Hiphip... Kyllä raha on sitten köyhä korvike menetetylle vapaa-ajalle.

Seuraava valtuusto, joka samalla on muten nykyisen valtuuston viimeinen, ottaa paikkansa 10. päivänä joulukuuta. Sen perään on luvassa valtuuston pikkujoulut, joita yllättäen EI kuvata striiminä nettiin! Mennee myöhään, pahoittelut jo etukäteen rouvalle.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)