GUFF2
My Photo

« Hexa Campeão | Main | Botheration »

December 13, 2008

Comments

Mekku

Minä osallistuin ensimmäistä kertaa koiranäyttelyyn ja olin melko pöllämystynyt todistaja, mutta sen minäkin huomasin, että Martti oli stara kehässä - vaikka välillä vähän luikassa. Se hurmasi tuomarin olemalla vaan kertakaikkisen paras, hienoin ja kaikin puolin Martti Mahtava!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)