GUFF2
My Photo

« Quad or not to Quad | Main | Books »

March 01, 2010

Comments

Mekku

Myheelsi linkki ei toimi! Nyyh. Tahtoo nähdä...

Sari

Kyllä se meille toimii. Ehkä Topo on blokannut teidät epäilyttävät britit... Kokeile pääsivun www.myheels.fi kautta. Silloin näät tosi mäihän kuvan Martista :-)

Mekku

Joo, nyt toimi - olikohan sivut juuri päivityksessä tai jotain. Hieno Martti!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)