GUFF2
My Photo

« Finncon wrap up | Main | Let it Snow! »

September 23, 2010

Comments

Tiina

Nelson, joka omistaa ihan liikaa bling bling -pantoja ja voisi lahjoittaa niistä yhden Martzille, lähettää hännänheilautuksen arkkiviholliselleen!

Jäämme odottamaan jutun toista osaa... ja uskallan toivoa, että yksi huippuhetki Rymättylässä on tullut ikuistettua filmille. :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)