GUFF2
My Photo

« Some reading | Main | Shades of Milk and Honey »

July 29, 2011

Comments

Sini

Kommenttisi Nälkäpelistä tai Rothfussista kiinnostaisi!

Nälkäpeli oli mielestäni 2 ekaa osaa loistava, kolmas oli hienoinen pettymys ja ehkä jo hieman liian "tiedän että tämä on hitti kuitenkin ja tästä tehdään leffa" -tyylillä kirjoitettu.

Ja Rothfuss taas oli trilogian keskimmäinen osa, _hieman_ jaaritteleva, mutta toivottavasti kolmas oikeasti käyttää kaikki ne langanpäät, joita tässä tarjoiltiin.

EatingMuffins

Selvä pyy, Collins ja Rothfuss seuraavana jonossa :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)