GUFF2
My Photo

Sari is reading

« Mogens näyttelymaailmassa | Main | Eilen ajattelin »

January 29, 2013

Comments

Jautero

Kannattaa muistaa, että iPadissa on myös paksuutta. (Tai. kuten Apple itse sitä kutsuu, ohuutta.) Eli kannattaa ommella kotelo n. puoli senttiä iPadia leveämmäks toisin kuin minä tein. Kyllä iPad kotelooni mahtuu, mutta vain ilman SmartCoveria.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)