GUFF2
My Photo

« Joulukuun kuudestoista 2019 | Main | Joulukuun yhdeksästoista 2019 »

December 18, 2019

Comments

Ben

Minulla ei lukuvauhti koskaan mikään hirmuinen ole ollut, mutta kyllä se mielen murjomisen ja kaiken uupumisen myötä on hidastunut entisestäänkin. Nyt olen tosin löytänyt kirjasarjan joka on vienyt mukanaan ihan kivasti ja joka on herätellyt vanhoja kunnon ”luen nyt ainakin muutaman sivun ennen nukkumaan menoa” -tunteen. KIrjailija osaa asiansa, vaikei tämä sarja nyt mitään klassikkokirjallisuutta olekaan, mutta uppoaa meikäläiseen kuin se terävä esine siihen rasvaan. Kirjasarja johon olen ainakin kolmen kirjan verran koukuttunut on Carrie Vaughning Kitty-ihmissusi/urbaanifantasia/chicklitt/mikälie. Sivut kääntyvät semmoista vauhtia jotta oksat pois. En muista koska viimeksi olen näin nopeasti päässyt kannesta kanteen. Ähkyyntymisen pelossa olen rajannut lukutahtia korkeintaan yhteen Kitty-kirjaan kuussa. Tammikuussa on vuorossa sarjan neljäs romaani ja jos tahti jatkuu samanlaisena on koko sarja nautittu loppuun vuoden 2021 alkuun mennessä.

En tiedä maistuuko tuo painotuote sinulle, mutta tämä näin innoittavana esimerkkinä, että kyllä se lukuinto voi uudestaankin putkahtaa esiin, jopa aika yllättäenkin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)