GUFF2
My Photo

« Joulukuun kolmastoista 2019 | Main | Joulukuun viidestoista 2019 »

December 14, 2019

Comments

Ben

Heh, eipä teikäläisen fandominnostus ja -jaksaminen näytä minnekkään kadonneen. :)
Åconissa ja Finnconissa nähdään!

EatingMuffins

Sanotaanko nyt vaikka näin, että suunnitelmat ja toteutus on mahdollisesti aivan eri asia. Kun tuossa viime vuonna kävin Dublinissa maailmanconissa ja Lontoossa Easteconissa, niin en minä siellä nauttinut olostani ollenkaan niin paljon kuin jossain Västeråsin Sweconissa. Åcon menee aivan omalle kiertoradalleen mukavuuden kannalta, Fantasticon oli todella mukava yllätys ja vaikka Finncon ei tänä vuonna ollut omalta kohdaltani aivan niin supermagee kuin olin toivonut, niin silti se pesi nuo lontoonkieliset paikat 6-0.

Jaksaminen on välillä aika haussa. Siksi joku hotellicon on siitä kiva, että pääsee aina omaan huoneeseen keräämään ajatuksiaan ja rauhoittumaan, kun ei vaan jaksa sosiaalisuutta tai kaikkea muuta sellaista. Easterconissa tuppasi hotellihuone maistumaan välillä enemmän kuin hyvin. Tosiasiahan on, että minä en halua erakoitua tai olla olematta ihmisten kanssa tekemisissä, mutta näinä päivinä sitä vanha jaksaa llättävän niukasti. Lusikoita täytyisi saada jostain lisää.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)